Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de goederenverkoop

Stand december 2010

Wij bieden u een omvangrijk informatieplatform over banden voor personenwagens en (lichte) trucks van vele fabrikanten. Verder heeft u de mogelijkheid de geselecteerde banden in onze internetshop online te bestellen en naar een gekozen adres te sturen. Wij voeren uw bestelling uitsluitend op basis van de volgende algemene voorwaarden (AGB) uit. Tegengestelde of op andere wijze van deze algemene voorwaarden afwijkende of aanvullende bepalingen, in het bijzonder afwijkende algemene voorwaarden van de klant, worden alleen bestanddeel van het contract wanneer dit apart schriftelijk overeengekomen is

1. Afsluiten van het contract

Onze offertes zijn vrijblijvend. Uw bestelling is een bindend aanbod. Wij kunnen dit aanbod door orderbevestiging of door levering van de goederen binnen 14 dagen accepteren.

2. Prijzen – betaling – levering

Alle opgesomde gegevens, productbenamingen en prijzen dienen als vrijblijvende informatie, fouten blijven voorbehouden. De aangegeven prijzen zijn altijd exclusief btw. Voor de levering bij u, of op een gewenst adres, berekenen wij transportkosten. De levering gebeurt alleen tegen voorafbetaling, m.a.w. na ontvangst van de betaling op onze bankrekening die wij u bij uw bestelling zullen meedelen. De betaling met cash of cheques is helaas niet mogelijk. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel verlies van dergelijke betaalmiddelen. Komt u in vertraging met uw betaling dan hebben wij het recht verzuimrente ten bedrage van 5 procent boven op de door de Duitse Bondsbank gepubliceerde basisrentevoet te eisen. Indien wij kunnen bewijzen dan ons een hogere verzuimschade ontstaan is, hebben wij het recht deze tegenover u te claimen. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, fouten en veranderingen zijn voorbehouden. Constructie- en profielveranderingen, die te wijten zijn aan de verbetering van de techniek resp. aan eisen van de wetgeving, blijven tijdens de levering voorbehouden, op voorwaarde dat het voorwerp niet aanzienlijk veranderd wordt en de veranderingen geen inbreuk plegen op voorschriften van het wegverkeerreglement. De levering gebeurt onder voorbehoud van een tijdige voldoende zelfbevoorrading. De aangegeven levertijden zijn vrijblijvend en zijn gebaseerd op gegevens van de fabrikanten. Het gaat uitdrukkelijk niet om door ons gegarandeerde vaste levertermijnen. Bindende beloftes kunnen niet gegeven worden. Wij zullen u in geval van niet-beschikbaarheid informeren. In dit geval kunnen wij het contract ontbinden. U kunt van ons de verklaring eisen waarom wij het contract ontbinden of binnen redelijke tijd willen leveren. Verklaren wij dit niet dan kunt u het contract ontbinden. Wij behouden ons het recht voor bestellers, die reeds een bestelling zonder vermelding van redenen geannuleerd hebben, niet te bevoorraden.

3. Garantie en aansprakelijkheid

De door ons te verstrekken garantie heeft uitsluitend betrekking op het gekochte voorwerp. De garantieperiode bedraagt volgens de wettelijke bepalingen 24 maanden vanaf levering van de waar. Een eigenschappen- of houdbaarheidsgarantie, die de wettelijke bepalingen overschrijdt, wordt door ons niet verleend. Een eventuele fabrikantengarantie blijft echter onaangetast. Bij met een niet onaanzienlijk defect geleverde waar hebben wij eerst het recht, naar onze keuze, om over te gaan tot correctie (reparatie) of tot nalevering van een perfect werkend product tegen retour van het defecte product. Wanneer de defecte band of de defecte velg op het tijdstip van de klacht bij u reeds gebruikt werd, moet u waardevergoeding betalen, die gebaseerd is op de slijtagegraad van de gereclameerde waar (bijvoorbeeld op basis van de resterende profieldiepte). Wanneer, naar onze keuze, gebreken door reparatie correct verholpen kunnen worden, vindt naar onze keuze reparatie plaats onder – afhankelijk van de slijtagegraad van de defecte waar – volledige of proportionele overname van de daarvoor ontstane kosten. Mislukt de correctie of de nalevering, dan heeft u recht het contract te ontbinden. Garantieclaims zijn uitgesloten, wanneer de banden of velgen door anderen dan ons gerepareerd of op andere wijze bewerkt werden, wanneer het fabrieksnummer of het fabricatieteken niet meer voorhanden is of veranderd werd, wanneer bij banden de noodzakelijke resp. de door de betreffende fabrikant in de meest recente uitvoering van de technische raadgever voorgeschreven luchtdruk resp. onderhoudsmaatregelen niet nageleefd werden, wanneer de band aan een overmatige, tegen de voorschriften ingaande belasting werd blootgesteld, bijvoorbeeld door overschrijding van de voor de banden toegelaten belasting en de daarvoor toegewezen rijsnelheid (bijvoorbeeld dynamische onbalans) in zijn rendement benadeeld werd, de band op een hem niet toegewezen, niet malhoudende, roestige of andere wijze gebrekkige velg gemonteerd was, de band door externe inwerking of mechanische beschadiging beschadigd werd of aan externe opwarming blootgesteld werd of er bij banden en velgen sprake is van natuurlijke slijtage of beschadigingen die te wijten zijn aan onvakkundige behandeling, incorrecte inbouw of een ongeval. Voor schade van de klant zijn wij alleen aansprakelijk wanneer de schade door ons, onze medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers of ander hulppersoneel opzettelijk of grof nalatig veroorzaakt werd. Deze beperking geldt niet bij schade die resulteert uit de verwonding van het leven, het lichaam of de gezondheid. De aansprakelijkheid is uitgesloten voor u ontstane schade door te late of niet plaatsgevonden leveringen, die koerierdiensten in onze opdracht uitvoeren. Voor de rest aanvaarden wij alleen aansprakelijkheid voor voorzienbare schade, die door een inbreuk op essentiële contractuele plichten door ons veroorzaakt wordt. De aansprakelijkheid is uitgesloten voor winst die u verloren heeft, voor besparingen die bij u niet opgetreden zijn, voor directe schade en volgschade wegens defecten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor toevallig ontstane of onrechtstreekse schade of volgschade die ontstaat door het gebruik of de onmogelijkheid om het aan u geleverde product te gebruiken. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor schade uit overmacht, dat zijn in het bijzonder natuurgebeurtenissen, oorlogseffecten, loonconflicten en soortgelijke gebeurtenissen, veroorzaakte bedrijfsstoringen en hiaten in onze informatiebronnen. Het is algemeen bekend dat het volgens de huidige stand van de techniek niet mogelijk is computerprogramma's (software) en gegevensverwerkinginstallaties (hardware) volledig foutenvrij te ontwikkelen en alle problemen in verband met het medium internet uit te schakelen. Wij aanvaarden een schuldonafhankelijke aansprakelijkheid voor schade die gebruikers of derden uit het gebruik van ons systeem ontstaat.

 

4. Retourrecht

Wij wijzen uitdrukkelijk op de bepalingen voor contracten voor verkoop van op afstand 312 b ff BGB. Bent u consument, dan kunt u ook na afsluiting van het contract binnen twee weken na ontvangst van de waar bij u door herroeping van het contract in tekstvorm of teruggave van de waar het contract ontbinden. De herroeping hoeft geen motivering te bevatten. Voor de naleving van de termijn volstaat het dat de herroeping resp. de waar tijdig verzonden wordt. De herroeping of de teruggave van de waar moet gebeuren naar: Reifen Krieg GmbH, Gewerbestraße 2, 36119 Neuhof - Dorfborn. Wilt u overgaan tot herroeping dan verzoeken wij u van een retourzending af te zien. Informeer ons per brief, fax of e-mail: info@reifen-krieg.de, dat u de waar wilt teruggeven. Voor een eventuele verslechtering van de waar moet de besteller een schadevergoeding betalen. De afhaling gebeurt door een pakketdienst, de kosten worden door de besteller gedragen.

5. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom op de geleverde waren voor tot de volledige betaling van de koopprijs.

6. Verklaring over de bescherming van de privacy

Voor de uitvoering van de bestelling registreren wij uw noodzakelijke persoonlijke gegevens en gebruiken ze. Wij hebben het recht de geregistreerde gegevens voor alle doelen in verband met ons bedrijf te gebruiken, in het bijzonder ze te analyseren, sorteren, aan te passen. Wij kunnen dit werk ook aan derden opdragen. U gaat uitdrukkelijk akkoord met de registratie, verwerking en het gebruik.

7. Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Tekst, beelden, sound, grafieken, animaties en video’s evenals hun plaatsing op onze websites zijn onderhevig aan de bescherming van de auteursrechten en andere beschermingswetten. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden gekopieerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk gemaakt worden. Sommige van onze websites bevatten bovendien beelden die onderworpen zijn aan de auteursrechten van derden. Voor zover niet anders aangegeven zijn alle handelsmerken op onze website merkrechtelijk beschermd. Door onze websites wordt geen licentie voor het gebruik van het intellectuele eigendom door ons of door derden verleend.

8. Bevoegde rechtbank

Als bevoegde rechtbank voor alle claims uit de zakenrelaties, in het bijzonder uit onze leveringen, wordt, voor zover wettelijk toegelaten, Fulda overeengekomen, ook wanneer verkooptransacties of leveringen door een vestiging uitgevoerd werden. Deze bevoegde rechtbank geldt ook voor betwistingen over het ontstaan en de geldigheid van de contractuele relatie

9. Informatieplichten

De koper is bij de registratie verplicht waarheidsgetrouwe gegevens mee te delen. Indien de gegevens van de koper veranderen, vooral naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, dan is de koper verplicht ons deze verandering op info@reifen-krieg.de onmiddellijk mee te delen. Deelt de koper deze informatie niet mee of verstrekt hij van in het begin valse gegevens, dan kunnen wij, indien een contract tot stand gekomen is, het contract ontbinden. De ontbinding wordt schriftelijk meegedeeld. De schriftelijke vorm is ook gevrijwaard door het verzenden van een e-mail. Wij sturen de koper onmiddellijk na de bestelling een e-mail met de klantinformatie naar het bij de registratie door de koper aangegeven e-mail adres. De koper verbindt zich ertoe ons onmiddellijk op info@reifen-kreig.de te informeren wanneer deze e-mail niet binnen vier uur na bestelling bij hem aankomt. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem aangegeven e-mail adres vanaf het tijdstip van de vermelding bereikbaar is, en dat een ontvangst van e-mail berichten niet uitgesloten is door doorsturing, stillegging of overbelasting van de e-mail account.

10. Salvatorische clausule

Wanneer bepalingen van het contract met de consument, inclusief onze algemene voorwaarden, compleet of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan wordt hierdoor de geldigheid van de andere bepalingen niet aangetast. De compleet of gedeeltelijk ongeldige regeling moet door een regeling vervangen worden wiens economisch succes de ongeldige bepaling het dichtst benadert.